Asesu dyluniadau gorsafoedd niwclear newydd Asesiad Dyluniad Generig Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU Hitachi-GE Nuclear Energy Limited

Closed 3 Mar 2017

Opened 12 Dec 2016

Results Updated 13 Jul 2017

Files:

Overview

Gallwch hefyd weld ac ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn Saesneg.

Mae gorsafoedd ynni niwclear ran bwysig o gynlluniau’r Llywodraeth at sicrhau bod gan y DU ddigon o drydan carbon isel yn y dyfodol.

Fel rheoleiddwyr y diwydiant niwclear, mae'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR), Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydweithio i sicrhau bod unrhyw orsafoedd ynni niwclear newydd sy'n cael eu hadeiladu yn y DU yn bodloni safonau uchel o ran diogelwch, diogeled, diogelu'r amgylchedd a rheoli gwastraff ymbelydrol.

Mae Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd (Hitachi-GE) yn ddarparwr mawr o dechnolegau niwclear. Maent wedi datblygu gorsafoedd ABWR a ddefnyddir yn Japan, ac maent bellach wedi cyflwyno y dyluniad ar gyfer  ABWR y DU i’r rheoleiddwyr niwclear y DU ar gyfer asesiad dyluniad generig (GDA)

Asesiad dyluniad generig (GDA) yw’r broses sy'n ein galluogi i graffu ar ddyluniadau gorsafoedd ynni niwclear newydd cyn iddynt gael eu hadeiladu. Mae hyn yn golygu y gallwn nodi'n gynnar unrhyw broblemau dylunio a gallwn ofyn i’r cwmni sy’n adeiladu’r orsaf fynd i'r afael â'r materion hyn, gan geisio osgoi newidiadau a all gymryd amser ac arian yn ystod y cyfnod adeilau. 

Mae’r Environment Agency a Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn am eich barn ar eu hasesiad o’r dyluniad Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU Hitachi-GE (ABWR y DU).

Why We Are Consulting

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud ag asesiad Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru o ddyluniad gorsaf ynni niwclear Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU Hitachi-GE Nuclear Energy. Mae'n gofyn am eich sylwadau ar agweddau amgylcheddol y dyluniad ac ar ein hasesiad ni o'r agweddau hynny.
Nid yw ein hymgynghoriad yn ymwneud â safle penodol. Nid yw'n ymwneud â'r angen am ynni niwclear, lleoliad gorsafoedd ynni niwclear, na diogelwch a diogeledd y dyluniad.

Gallwn oll yn helpu i ddiogelu a gwella'r amgylchedd drwy gymryd rhan. Rydym wedi gwneud y broses GDA yn agored, yn dryloyw ac yn ymgynghorol a hoffem i bobl ddeall ein rôl, beth yr ydym yn ei wneud a pham mae'n bwysig.

Mae hwn yn ymgynghoriad cyhoeddus ac rydym yn croesawu barn pawb. Rydym am glywed gan y cyhoedd, y diwydiant ynni, academyddion sydd â diddordeb mewn pŵer niwclear, ynni neu amgylchedd, cyrff anllywodraethol (NGOs) ac unrhyw sefydliad neu gorff cyhoeddus.

Hoffem gael eich barn ar:

 • agweddau amgylcheddol y dyluniad
 • gasgliadau rhagarweiniol Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru yn dilyn eu hasesiad manwl o'r agweddau amgylcheddol ar yr orsaf pŵer niwclear ABWR y DU

What Happens Next

Byddwn yn ystyried yr holl sylwadau'n ofalus ac yn gorffen ein asesiad manwl cyn i ni wneud ein penderfyniad i gyhoeddi datganiad, neu ddatganiad interim, o dderbynioldeb y dyluniad ar gyfer ABWR DU neu beidio.

Bydd crynodeb o'r ymatebion, y materion a godwyd a’n barn ar y materion hynny yn cael eu cyhoeddi ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben.

Rydym yn gobeithio gwneud hyn erbyn mis Rhagfyr 2017.

Audiences

 • NGOs
 • Members of the public
 • Elected representatives, including MPs
 • Local councils
 • Academics
 • The nuclear industry

Interests

 • Business and industry
 • Fishing and boating
 • Habitats and wildlife
 • Nuclear
 • Environmental permitting